Archive for the ‘formal/kwestie formalne’ Category

EN film commission – PL komisja filmowa

Monday, September 19th, 2011

EN – Film commissions are quasi-governmental, non-profit, public organizations that attract motion media production crews (including movies, TV and commercials) to shoot on location in their respective localities, and offer support so that productions can accomplish their work smoothly. Source – Wikipedia – Film commission

PL – Warto dodać, że obecnie istnieją w Polsce dwie tzw. Komisje Filmowe (Film Commissions): w Łodzi i w Krakowie. Są to podmioty ułatwiające producentom funkcjonowanie w danym regionie, wskazujące interesujące lokacje, usprawniające uzyskiwanie zezwoleń na zdjęcia, współpracujące z lokalnymi służbami i instytucjami, wyszukujące wykonawców, statystów itp. Kolejne Film Commissions powstaną wkrótce na Górnym i Dolnym Śląsku. Źródło – Baza Filmowa

EN treaty – PL układ/porozumienie

Sunday, March 13th, 2011

EN invoice – PL faktura

Sunday, March 13th, 2011

EN – Document of sales that lists all items with their prices. Invoices are used in B2B (business to business) as they have detailed information about VAT.

PL – Dokument sprzedaży wykorzystywany w obrocie pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

Wikipedia PL – Faktura (dokument)
Wikipedia EN – Invoice

EN to commission – PL zlecać, zamiawiać realizację projektu

Saturday, March 5th, 2011

EN – A company commissions the production of a film to another company (eg. a producer commissions a film to an executive producer)
The film was commissioned by King Palden Thondup Namgyal in the early 1970s.
http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-11733095

PL – Często używane w stosunku do reklam, filmów promocyjnych itp. Producent zleca realizację filmu producentowi wykonawczemu.

EN budget – PL budżet

Sunday, February 27th, 2011

EN – A document stating all expenses and income of a project. The budget is usually a plan of expenses and income. The outcome budget represent the actual expenses and income.

PL – Zestawienie wydatków i przychodów przedsięwzięcia. Budżet jest najczęściej planem wydatków i przychodów. Budżet wynikowy reprezentuje faktyczne wydatki i przychody przedsięwzięcia.

EN co-production – PL koprodukcja

Thursday, February 24th, 2011

A co-production occurs when numerous entities jointly produce a film (or other program). Each co-producer has a say but usually there is one leading producer. The co-producing contracts between the leading producer and other co-producers define the scope of each entity’s rights.
Wikipedia EN – Co-production

Koprodukcja polega na współpracy wielu podmiotów (producentów) przy produkcji jednego programu audiowizualnego. Każdy z koproducentów wnosi pewien wkład w powstawanie filmów, a relacje pomiędzy koproducentami, ich udziały w zyskach z gotowego produktu oraz zasady współpracy określają umowy koprodukcyjne. Występują różne koprodukcje: np: dwustronne, wielostronne, krajowe, międzynarodowe.

Koprodukcja międzynarodowa, polsko-niemiecka: 33 sceny z życia

Wikipedia PL – Koprodukcja

EN commission – PL zlecenie

Thursday, February 24th, 2011

EN – If somebody commissions production of a film the entity orders it. The commissioner usually remains the producer. Commissioning is common practice in advertising, promotional films, film made for governmental institutions etc.

PL – Zamówienie realizacji projektu audiowizualnego.
Często używane w stosunku do reklam, filmów promocyjnych, filmów realizowanych na zlecenia instytucji itp.

Przykład: The film was commissioned by King Palden Thondup Namgyal in the early 1970s. (http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-11733095)